Tájékoztató adatkezelésről (kamerás megfigyelés)

Tájékoztatjuk a Koncz József Általános Iskola és AMI területén, a mozgást elektronikus megfigyelő rendszerrel figyeljük, amely képrögzítést és tárolást is lehetővé tesz. A kamera rögzíti az iskola teljes  területére érkező magatartását.

1. Adatkezelő megnevezése

 Koncz József Általános Iskola és AMI

Telefon: 06 – 46 – 318 – 029

E-mail cím: info@bocsiskola.hu

Vezető: Lipták Zsolt

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A Miskolci Tankerületi Központ adatvédelmi tisztviselője: Zilahiné dr. Hudák Gabriella

Közvetlen elérhetőségei:

e-mail címe: dpo.miskolc@kk.gov.hu;

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A továbbítás célja jogi kötelezettség teljesítése lehet: hatósági megkeresésekre történő válaszadás.

5. A személyes adatok tárolásának időtartama

5 nap

6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1. Határidő

Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

6.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

6.2.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

  • Adatkezelő  – milyen személyes adatait;

– milyen jogalapon;

– milyen adatkezelési cél miatt;

– mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy

  • Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
  • milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat Adatkezelő rendelkezésére);
  • Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

6.2.2. A helyesbítéshez való jog fogalmilag kizárt.

6.2.3. A törléshez való jog

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az Adatkezelő célhoz kötött feladatának végrehajtásához az adat nem szükséges.

6.2.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

– vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

6.2.5. A tiltakozáshoz való jog

A 3.1. pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben Adatkezelőnak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.2.6. Az adathordozáshoz való jog nem illeti meg (a jogalapra tekintettel)

6.2.7. Panasz benyújtásának joga

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

  • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.9., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy
  • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati/portal/birosag-kereso oldalon. Adatkezelő székhelye szerint a perre a Miskolci Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

6.2.8. Rögzített felvétel megtekintéséhez való jog

Az érintett a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 5 napon belül kérheti, hogy a róla készült felvételekbe betekinthessen. A kérés engedélyezése esetén a betekintést az érintettel előzetesen egyeztetett időpontban, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül biztosítani kell az igazgató által megbízott személy jelenlétében. A felvételekbe való betekintés mértéke, terjedelme korlátozott, az érintett kizárólag azon időpontok közüli felvételeket tekinthet meg, amikor a kamerával megfigyelt területen tartózkodott, és kizárólag azoknak a kameráknak a felvételeit nézheti meg, amelyeken keresztül rögzítették képmását, cselekvését. A felvételen szereplő más érintettek személyes adatai védelméhez fűződő jogának érvényesülése érdekében az érintett a felvételről másolatot nem kérhet, illetve nem is kaphat, más személyeket nem tekinthet meg. Az érintett kérelmezheti, hogy Adatkezelő írásban tájékoztassa arról, hogy vele összefüggésben mi látható a felvételen. Adatkezelő közérthető formában, hétköznapi szavak használatával nyilatkozni köteles arról, hogy a kamerás megfigyelés során az érintettel összefüggésben pontosan mit rögzített (a képfelvétel készítésének időpontja, az érintett mettől-meddig látható a felvételen, az érintettnek a felvételen látható cselekvése). A tájékoztatást írásban a kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül meg kell adni az érintett részére.

Lipták Zsolt

Főigazgató