Iskolai beiratkozás

FELHÍVÁS

 

A Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működő Bőcsi Általános Iskola, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskolába történő beíratásra

 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás ideje:

 

  1. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra
  2. április 12. (péntek) 8.00 – 18.00 óra

 

A beiratkozáshoz az alábbi az alábbi dokumentumok szükségesek:

  1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító
  2. A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  3. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
  4. óvodai szakvélemény
  5. járási szakértői bizottság szakértői véleménye
  6. sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
  7. Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (2.sz melléklet)
  8. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3.sz melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.

 

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

 

Az etika / hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőnek!

 

A beiratkozás körzete: Bőcs

                                        Hernádnémeti

 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Miskolci Tankerületi Központ igazgatója hivatott a jogorvoslati kérelmet elbírálni.

 

Bőcs, 2019. március 18.

 

 

Lipták Zsolt

intézményvezető